Rettshjelpforsikring:

Innboforsikringen din vil ofte inneholde en egen rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand dersom du er part i en tvist. Forsikringen dekker normalt inntil 100 000,-. Du har en egenandelen som hos de fleste forsikringsselskapene utgjør kr 4000,- som grunnegenandel, samt 20 % av det overskytende beløpet. Vi kan hjelpe deg å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet.

Fri rettshjelp:

I noen saker har du krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Dette gjelder blant annet:

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

I noen saker kan du ha krav på fri rettshjelp under forutsetning at inntekten din er under den til enhver tid gjeldende inntekstgrense og formuesgrense.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er p.t. kr 246 000,- for enslige, og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Eksempel på behovsprøvde saker:

 • familiesaker, herunder saker om samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar, opphør av samboerforhold/økonomisk oppgjør etter separasjon
 • oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
 • oppsigelse eller utkastelse av bolig
 • erstatning for personskade
 • saker om trygd og pensjon
 • saker om voldsoffererstatning